[Algorithm] Leetcode Longest Common Prefix

Leetcode Longest Common Prefix

https://leetcode.com/problems/longest-common-prefix/

1. 나의 풀이

class Solution {
  public String longestCommonPrefix(String[] strs) {
    
    if (strs.length == 1){
      return strs[0];
    }
    
    Arrays.sort(strs, (e1, e2) -> e1.length() - e2.length());
    
    int prefix_index = -1;
    for(int i = 1; i < strs[0].length() + 1; i++) {
      String prefix_candidate = strs[0].substring(0, i);
      boolean isPrefix = true;
      for (int j = 1; j < strs.length; j++) {
        if (!strs[j].startsWith(prefix_candidate)) {
          isPrefix = false;
          break;
        }
      }
      
      if (!isPrefix) {
        break;
      }
      prefix_index = i;
    }
    
    if (prefix_index == -1){
      return "";
    }
    
    return strs[0].substring(0, prefix_index);
    
  }
}

2. Solution - Horizontal scanning

public String longestCommonPrefix(String[] strs) {
  if (strs.length == 0) return "";
  String prefix = strs[0];
  for (int i = 1; i < strs.length; i++)
    while (strs[i].indexOf(prefix) != 0) {
      prefix = prefix.substring(0, prefix.length() - 1);
      if (prefix.isEmpty()) return "";
    }    
  return prefix;
}

3. Solution - Vertical scanning

public String longestCommonPrefix(String[] strs) {
  if (strs == null || strs.length == 0) return "";
  for (int i = 0; i < strs[0].length() ; i++){
    char c = strs[0].charAt(i);
    for (int j = 1; j < strs.length; j ++) {
      if (i == strs[j].length() || strs[j].charAt(i) != c)
        return strs[0].substring(0, i);       
    }
  }
  return strs[0];
}

4. Solution - Divide and conquer

public String longestCommonPrefix(String[] strs) {
  if (strs == null || strs.length == 0) return "";  
    return longestCommonPrefix(strs, 0 , strs.length - 1);
}

private String longestCommonPrefix(String[] strs, int l, int r) {
  if (l == r) {
    return strs[l];
  }
  else {
    int mid = (l + r)/2;
    String lcpLeft =  longestCommonPrefix(strs, l , mid);
    String lcpRight = longestCommonPrefix(strs, mid + 1,r);
    return commonPrefix(lcpLeft, lcpRight);
  }
}

String commonPrefix(String left,String right) {
  int min = Math.min(left.length(), right.length());    
  for (int i = 0; i < min; i++) {
    if ( left.charAt(i) != right.charAt(i) )
      return left.substring(0, i);
  }
  return left.substring(0, min);
}
public String longestCommonPrefix(String[] strs) {
  if (strs == null || strs.length == 0)
    return "";
  int minLen = Integer.MAX_VALUE;
  for (String str : strs)
    minLen = Math.min(minLen, str.length());
  int low = 1;
  int high = minLen;
  while (low <= high) {
    int middle = (low + high) / 2;
    if (isCommonPrefix(strs, middle))
      low = middle + 1;
    else
      high = middle - 1;
  }
  return strs[0].substring(0, (low + high) / 2);
}

private boolean isCommonPrefix(String[] strs, int len){
  String str1 = strs[0].substring(0,len);
  for (int i = 1; i < strs.length; i++)
    if (!strs[i].startsWith(str1))
      return false;
  return true;
}